Escola Ramon Llull

REHABILITACIÓ DE FAÇANES I COBERTES, CANVI DE PERSIANES I REFORMA INTERIOR

Rehabilitació dels estucs originals amb els seus esgrafiats, restauració i/o substitució de totes les terracotes existents. Canvi de tota la coberta incloent l’aillament tèrmic i substitució de teules àrabs i vidriades. Col·locació de persianes noves de fusta de llibret pintades amb anilines d’alta densitat.

Autor: Marc Cuixart Goday
Projecte: 2014
Obra: 2014
Catalogació: nivell protecció B
Client: Consorci d’Educació de Barcelona
PEM: 1.909.315,70eur
Superfície construïda: 5740,45 m2
Col·laboradors especialitats: Bernuz Fernández [estructures], Veclus [arqueología, historia], Patrimoni 2 [estucs, terracotes, pedres naturals i artificials, colors originals], Servies Centrals de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona